Chci vědět více

CERTIFIKACE BUDOV - PROVĚŘENÁ NEMOVITOST

INSPEKCE ČI AUDIT NEMOVITOSTI OBJEKTIVNĚ.

Projekt Prověřená nemovitost má za cíl dát kupujícím klientům informace o celkovém technickém stavu nemovitosti včetně podrobného seznamu všech prověřených částí nemovitosti.

Každá prověřená nemovitost je unikátně identifikována svým kódem, vlastním procentuálním hodnocením dostupných informací o nemovitosti včetně její celkové kvality.

Protokol prověření nemovitosti ochraňuje práva současného vlastníka nemovitosti, který tím dává o své nemovitosti úplné informace budoucímu zájemci o nemovitost.

Protokol je dále podkladem v rámci předsmluvní informace dle NOZ a významně pomáhá seznámit kupujícího s celkovým stavem nemovitosti, což s sebou přináší vyšší zájem kupujících o tyto informace včetně velké úspory času při prováděných prohlídkách.

Číst dále

Posuzovaná kritéria

V rámci posuzování nemovitosti a udělování hodnotící známky je posuzována nemovitost včetně pozemku, inženýrských sítí, ostatních staveb na pozemku mimo hlavní budovy na bydlení či podnikání.

  • Hodnocení nemovitosti z hlediska veškerých dostupných dokumentů v rámci projektové dokumentace, revizí a technického vybavení.
  • Posouzení konstrukcí, technologií na topení a teplou užitkovou vodu, chlazení apod.
  • Ostatní budovy a vybavení na pozemku
  • Otestování funkčnosti technologií, ZTI, TZB a elektro.

Informace o nemovitosti

  • Podrobný technický průzkum stavebním inženýrem, technikem či inspektorem
  • Doklady o technologiích, záruční listy, revizní zprávy
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Informace od vlastníka nemovitosti, stavebního úřadu, katastru nemovitostí, apod.

V rámci provádění technického průzkumu nemovitosti je možné vypracovat aktuální projektovou pasportizaci projektové dokumentace nemovitosti, položkový rozpočet pro případné opravy, rekonstrukce a další nakládání s nemovitostí včetně průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 Sb. hospodaření energií.

Číst dále

3 snadné kroky ke spolupráci

A vše zvládnete z pohodlí domova!

1. Vytvořte poptávku
na tomto webu

Stačí vyplnit své základní kontaktní údaje a odeslat je ke zpracování.

 

Poptávkou se nezavazujete k žádné

placené službě.

2. Zaslání informací
e-mailem

V rámci poptávky obdržíte od nás e-mail, kde Vás požádáme o další dodatečné informace a detaily související s vaší poptávkou.

3. Vyhodnocení vaší
poptávky

Po Vámi zaslaných dodatečných informacích Vám ihned sdělíme, zda je dotace reálně dosažitelná a dle vašich potřeb Vám připravíme konkrétní cenouvou nabídku na míru.

Číst dále

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Zpracování PENB při prodeji či pronájmu nemovitosti je ze zákona povinné a slouží jako základ pro předsmluvní informovanost kupujícího dle NOZ.

Z údajů obsažených v PENB lze získat užitečné informace o konstrukcích, tepelných únicích a možných návrzích, jak u dané nemovitosti snížit podstatným způsobem náklady na její provoz z hlediska energií pro topení a spotřebu teplé užitkové vody s možností využití dotační podpory.

Technická inspekce nemovitosti

Nemovitost ve stavu stavební dispozice, pozemku a inženýrských sítí je soubor technických informací, které dávají o nemovitosti celkový obraz ve vztahu ke kvalitě a užitné hodnotě v rámci konkrétního stavu a účelu.

Pro každého majitele nemovitosti zpracujeme komplexní a objektivní posouzení celkového technického stavu nemovitosti a vytvoříme z tohoto protokol s certifikátem PPROVĚŘENÁ NEMOVITOST.

Certifikace budovy a komplexní posouzení

V rámci zpracování inspekce jsou řešeny nejen samotné nálezy, zkoumáme také příčinu a možná doporučení pro nápravu. Klient má tedy možnost zvýšit hodnotu své prodávané nemovitosti ještě dříve, než začne samotnou nemovitost prezentovat budoucím zájemcům.

Výstupem z technické inspekce nemovitosti je technická zpráva s autorizací ČKAIT stavebního inženýra pro pozemní stavby. Součástí popisu nemovitosti formou technické zprávy je bohatá fotodokumentace zachycující stav nemovitosti v daném čase a v detailech, které jsou důležité pro popis jejího stavu. Dále jsou zde zdokumentovány revizní zprávy od technologií na vytápění, komína a případně dalších technologií podléhajících revizím.

Protokol z technické inspekce nemovitosti v rámci technického stavu posléze dává vlastníkovi právní jistotu pro řešení případných neočekávaných či skrytých závad, které mohou být při prodeji nemovitosti předmětem sporu.

Číst dále

Často kladené otázky

K čemu je inspekce nemovitosti?

Technická prohlídka nemovitosti popisuje stav nemovitosti primárně na straně technického provedení stavby, statických a technologických provedení stavby či zjevných vad, které by mohli z dlouhodobého hlediska být pro vlastníka nemovitosti překážkou k bezproblémovému užívání stavby. Vedle toho popisuje detaily, kterých se běžný uživatel nemovitosti není schopen všimnout a poukazuje na stav běžného opotřebení.

Co je možné získat za informace z průkazu energetické náročnosti budovy?

PENB neboli průkaz energetické náročnosti budovy je jedním z dalších technických hodnocení budovy, která je provozována jako energetické hospodářství, respektive u které dochází k jakýmkoliv spotřebám energií na její provoz. PENB jako jediný dokument zpracovávaný podle vyhlášky a závazného způsobu posouzení budovy vyhodnocuje nákladovost provozu budovy na straně energií pro topení, teplou vodu, chlazení, větrání a osvětlení. Vlastník budovy se z protokolu PENB dozvídá mnohé další informace o jednotlivých konstrukcích obálky budovy s jejich teplenými ztrátami a prostupy z čehož lze dále zpracovat i další návrhy opatření, jak celkový stav budovy případně zlepšit.

Jak mne ochrání při prodeji certifikát Prověřené nemovitosti?

Certifikát pouze shrnuje technická data zajištěná prostřednictvím technické prohlídky nemovitosti a zpracování PENB včetně dalších příloh mezi které patří případné revizní zprávy, projektová dokumentace a celá řada dokumentů souvisejících s nemovitostí jako takovou. V návaznosti na povinnost předložit budoucímu vlastníkovi veškeré technické údaje o stavu nemovitosti, nákladovosti na její provoz je podkladem pro vyhodnocení a sestavení certifikátu PROVĚŘENÁ NEMOVISTOST celá řada již napsaných technických podkladů. Certifikát shrne všechny informace do hodnocení, které představuje souhrnné informace o podkladech a technickém stavu nemovitosti v rámci bodového hodnocení.

Jak dlouho trvá zpracování inspekce nemovitosti?

Z pravidla se dá konstatovat, že to je činnost na cca 5 až 7 dnů poté co se provede na nemovitosti technická prohlídka inspektorem nemovitosti. V praxi je vždy třeba přihlížet na velikost a členitost nemovitosti, podklady, které dodá klient ke zpracování až po stáří samotného objektu. Taktéž je poměrně rozhodující, jaký typ inspekci si klient zvolí. Zda jde o malou technickou prohlídku či velkou inspekci.

Co se stane, když technickou zprávu od objektu nevlastním?

Nepředložení informací o technickém stavu budoucímu vlastníkovi zakládá na problém s dodržením zákona (§ 1728 odst. 2 o.z.) z čehož vyplívá že v případě porušení informační povinnosti lze nárokovat náhradu škody, která vznikla v souvislosti s tímto porušením. Z tohoto titulu pokud budoucí vlastník bude nárokovat informace na které měl nárok ještě před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost, může být z této věci soudní spor založený na zjištění v jakém faktickém stavu je nemovitost oproti jeho očekávání. S odvoláním na budoucího vlastníka posléze nový vlastník vznáší řadu zjištění, která vedou ke snížení kupní ceny a reklamace včetně nároku na odstranění vad skrytých. Vzhledem k tomu, že v ten moment prodávající nemá v rukou žádné důkazy o tom, v jakém stavu byla jeho nemovitost v době nabídky a prodeje, většinou tento prodávající přichází o peníze, které by mohl v klidu mít, kdyby si nechal při prodeji nemovitosti vypracovat technické informace o své prodávané nemovitosti tak jak požaduje zákon na ochranu spotřebitele.

Kde všude prověřenou nemovitost lze realizovat?

Naše společnost disponuje technickými specialisty po celé ČR. Není tudíž problémem takového specialistu na nemovitost na základě objednávky a odsouhlasené ceny kdykoliv poslat a zajistit dle požadavků klienta poptávané služby.

V případě zjištěných vad, lze získat rozpočet na opravy zjištěných závad?

V rámci zpracování technické zprávy dochází k hodnocení dílčích konstrukcí a technologií, kterou jsou součástí nemovitosti jako takové. Pokud technický inspektor narazí na závadu, která brání k dalšímu užívání nemovitosti anebo může další vady způsobovat, je zde učiněn podrobný průzkum této vady s předběžným odhadem ceny na odstranění vady či její sanace.

Jak lze certifikát prověřené nemovitosti používat?

Certifikát je primárně souhrnné hodnocení technických a administrativních podkladů o celkovém stavu nemovitosti. Vlastník budovy, který si objedná službu prověření nemovitosti obdrží originál certifikát s unikátním ID nemovitosti. Tato nemovitost je posléze od 1. ledna 2018 v centrální evidenci všech prověřených nemovitostí k dispozici i zájemcům o koupi nemovitosti s tím, že si mohou tato data detailně prohlédnout a získat tak o nemovitosti absolutní přehled co si případně mohou zakoupit. Vedle toho je vlastníkovi nemovitosti dodán grafický podklad pečetě, který lze umístit do inzerce, na plachty a do další podpůrné propagace nabízené nemovitosti. Prodávající tak dává svým potenciálním zájemcům najevo, že má profesionálně zpracovaná data a informace o své nabízené nemovitosti a šetří tak čas sobě i potenciálním zájemcům.

Kolik stojí tato služba?

Cena je stanovena individuálně dle velikosti, členitosti nemovitosti. Dále podle toho, zda na pozemku jsou další budovy, či vybavení, které je třeba do posudku též zahrnout. Cena se tak může pohybovat v rozsahu 7 000 Kč až 25 000 Kč. Cena je vždy klientovi nabídnuta na základě poskytnutých informací.

Jak se posuzuji skryté vady?

Skrytá vada je vada, která je skryta všem účastníkům obchodního případu. Tedy primárně vlastníkovi, technickému inspektorovi a budoucímu kupci nemovitosti. Pokud je možné skrytou vadu odhalit běžnou prohlídkou, je tato vada popsána v technické zprávě. Pokud běžnou prohlídkou není vada zjistitelná, nejedná se zde o úmysl budoucího vlastníka poškodit, a tudíž tato vada nemá vliv na další nakládání ve vztahu prodávajícího a kupujícího pro případné řešení reklamace.

Podle čeho se nemovitosti posuzují?

V rámci inspekcí nemovitostí se vychází ze stavebně technických předpisů, respektive ČSN s přihlédnutím na dobu, kdy byla nemovitost postavená a uvedená do provozu, jaké se v dané době používaly technologie pro výstavbu a jaká je zde běžná doba opotřebení nemovitosti.

Jak dlouho lze certifikát prověřené nemovitosti používat od data vypracování?

Certifikace je závislá přímo na datu zpracování technické prohlídky nemovitosti a vydání technické zprávy. Platnost obsahu technické zprávy je 6 měsíců s tím, že pokud nemovitost bude prodána později, lze certifikát obnovit na základě rychlé technické prohlídky a návštěvy technikem a potvrzení si, že nedošlo za uplynulých 6 měsíců k zjevným změnám či vadám.

Jsem vystaven nějaké sankci či pokutě, pokud nebudu mít zpracován technickou zprávu či PENB od nemovitosti?

U zpracování technické inspekce nikoliv. Zde hrozí naopak postih ze strany kupujícího, že označí smlouvu za neplatnou. U PENB je to zákonná povinnost prodávajícího od 1. ledna 2013 a to již ve chvíli, kdy se stane nabídka nemovitosti veřejnou. Zde fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 100 tisíc korun a u právnické osoby až do výše 200 tisíc korun s tím že opět pro nedodání PENB ke kupní smlouvě může být smlouva označena za částečně neplatnou.

Je pravda že některé realitní společnosti mají na tvorbu PENB ze zákona výjimku?

Nikoliv, platnost zákona je dána pro všechny stejným dílem.

Existují již nějaké případy, kdy prodávající přišel do soudního sporu s kupujícím?

Ano těchto případů je již celá řada, a to právě proto, že prodávající nebyl schopen ustát důkazní břemeno ve vztahu k prodané nemovitosti a kupující posléze po prodávajícím požadoval slevy či úhrady na odstranění vad, které si mohl způsobit i sám. Vedle toho je zde mnoho případů spekulativních.

Číst dále

Registrovat poptávku

Prosíme vyplňte následující údaje.

 

*
*
*
*

 

Zaškrtněte všechny produkty / služby o které máte zájem.

Poznámka

Zde je možné k samotné poptávce napsat další upřesňující informace,
které mohou pomoci při řešení poptávky.

 

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.proverena-nemovitost.cz, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.
 

*